โรโบเวลธ์ มอบเงิน 254,036 บาท เป็นทุนการศึกษา จากโครงการ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” ให้น้องที่ขาดโอกาสได้เรียนต่อในยุคโควิด-19

โรโบเวลธ์ มอบเงิน 254,036 บาท เป็นทุนการศึกษา จากโครงการ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” ให้น้องที่ขาดโอกาสได้เรียนต่อในยุคโควิด-19

บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด (โรโบเวลธ์ กรุ๊ป คือ ผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Wealth Tech) โดย นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้มอบเงินทุนการศึกษาจากโปรเจกต์ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” โปรเจกต์เพื่อสังคมของโรโบเวลธ์ ผ่าน odini application โดยหวังช่วยให้ลูกค้าได้ออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุนรวมและได้มีส่วนร่วมในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยด้วย ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมีให้เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในทุกมิติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในครอบครัวที่ฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 จนทำให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้ไม่มีเงินทุนให้ลูกได้เรียนหนังสือต่อ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กหลายคนจะหลุดออกจากระบบการศึกษา โรโบเวลธ์ จึงมุ่งช่วยแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ต้นเหตุ ส่งเสริมทั้งด้านการศึกษาและความมั่งคั่งไปพร้อมกัน ผ่านโปรเจกต์ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” นี้ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” ในเฟสแรก ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 64 ถึง 30 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา โดย odini จะมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์จำนวน 0.20% ของยอดเงินที่ทุกคนลงทุนผ่าน […]

บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด (โรโบเวลธ์ กรุ๊ป คือ ผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Wealth Tech) โดย นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้มอบเงินทุนการศึกษาจากโปรเจกต์ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” โปรเจกต์เพื่อสังคมของโรโบเวลธ์ ผ่าน odini application โดยหวังช่วยให้ลูกค้าได้ออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุนรวมและได้มีส่วนร่วมในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยด้วย

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมีให้เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในทุกมิติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในครอบครัวที่ฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 จนทำให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้ไม่มีเงินทุนให้ลูกได้เรียนหนังสือต่อ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กหลายคนจะหลุดออกจากระบบการศึกษา โรโบเวลธ์ จึงมุ่งช่วยแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ต้นเหตุ ส่งเสริมทั้งด้านการศึกษาและความมั่งคั่งไปพร้อมกัน ผ่านโปรเจกต์ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” นี้

“พี่ได้ออม น้องได้เรียน” ในเฟสแรก ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 64 ถึง 30 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา โดย odini จะมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์จำนวน 0.20% ของยอดเงินที่ทุกคนลงทุนผ่าน odini (คำนวณจากเงินลงทุนสุทธิของหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรร) และเงินส่วนนี้ไม่ได้หักจากเงินของผู้ลงทุน แต่ odini จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสมทบเงินตามสัดส่วนดังกล่าว จากนั้น มูลนิธิยุวพัฒน์จะนำเงินไปจัดสรรและมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาส ระดับชั้นมัธยมศึกษาคนละ 7,000 บาทต่อปี และระดับชั้น ปวช. คนละ 14,000 บาทต่อปี  โดยการคัดเลือกนักเรียนทุนจะคัดจากฐานะของครอบครัวที่มีความยากจนเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนต่อจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

ล่าสุด!! มอบแล้ว เงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นเงิน จำนวน 254,036 บาท ผ่านทางมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่ารถโดยสาร หรือค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรโบเวลธ์ มุ่งเน้นให้คนไทยทั่วไปเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืน และครั้งนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะช่วยผู้ที่มีรายได้น้อย หรือฐานะยากจนบ้าง โดยเริ่มจากการช่วยในด้านการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้เด็กๆ เติบโตมามีหน้าที่การงานและมีรายได้ที่ดี จนสามารถออมเงินและเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

Robowealth donates 254,036 Baht to a scholarship program, under concept of “You Collect They Can Learn”, sponsoring underprivileged children to continue their studies during Covid-19 pandemic.

Robowealth Group Co. Ltd. (“Robowealth”), by Mr. Chonladet Khemarattana, Group CEO, made a donation to a scholarship program as part of its social responsibility project under its odini application called “You Collect They Can Learn”. Robowealth is Thailand’s leading service provider in digital investment service and Wealth Tech.

The project aims to promote savings through investment in mutual funds to odini customers, and at the same time to provide an opportunity for them to take part in supporting underprivileged children and students affected by Covid-19 pandemic in Thailand to continue their studies.

Inequalities in Thai society have always been apparent, both past and present. The Covid-19 pandemic further reflects upon this situation, especially for families in poverty. The crisis is costing parents their jobs and limits their children’s education funding, putting them at risk of dropping out. Robowealth aims to root out this inequality by promoting both education and wealth together through the “You Collect They Can Learn” project.

“You Collect They Can Learn” began since 21st January 2021 and concluded on 30th April 2021 whereby odini donates scholarships through the Yuvabadhana Foundation, with total donation of 0.20% of net investment amount from all odini customers, calculated from total allotted amount. This amount is not deducted from investors’ accounts but are sponsored by odini and will be allocated by the Yuvabadhana foundation to underprivileged children where high school students receive 7,000 Baht per year up until Grade 12 and students pursuing vocational certificates receive 14,000 Baht per year up until Vocational Certificate 3. Eligibility is based mainly on the family’s financial status.

 

Update! A total of 254,036 Baht have been donated to underprivileged children and students affected by Covid-19 pandemic through the Yuvabadhana Foundation where it will fund education-related expenditures including lunch meals, transportation, and a variety of learning equipment.

Robowealth is always committed to provide Thai people with convenient and effective means to invest and achieve sustainable financial wealth. And now it is time for us to lend a hand to those with low income or in poverty, starting with support in education. We believe education is the most important foundation to help children develop good employment prospects and income to eventually invest effectively, systematically and sustainably – offsetting the inequality in Thai society.